Nové formy rodu Parapropus Ganglb. ze sběrů 'Biospeologica balcanica' a ze sbírek zhemského musea v praze

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith