K Rozšíření Coleopter z čeledí Silphidae a Catopidae v severozápadních Čechách

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1980
Journal:Sborn. Okres. Muz. Most, . P ír
Volume:2
Pagination:33-51
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith